Python将二维数组进行顺时针旋转90度、180度、270度


本文将使用Python实现二维数组顺时针旋转,包括旋转90度、180度、270度;

需求描述

将一个二维数组,旋转90度、180度、270度;变换如下:

1 0 1   0 1 1   0 0 0   1 1 0
1 0 1   0 0 0   1 0 1   0 0 0
0 0 0   0 1 1   1 0 1   1 1 0

实现代码

该代码实现将二维数组进行顺时针旋转90度、180度、270度,并显示;


def rotate_90d(matrix):
  return list(zip(* matrix[::-1]))

def print2darray(arr,m,n):
  for i in range(m):
    for j in range(n):
      print(arr[i][j],end=' ')
    print()

if __name__ == '__main__':
  
  arr = [
    [1,0,1],
    [1,0,1],
    [0,0,0]
  ]

  print2darray(arr,3,3)

  arr_90d = rotate_90d(arr)
  print("顺时针旋转90度")
  print2darray(arr_90d,3,3)

  arr_180d = rotate_90d(arr_90d)
  print("顺时针旋转180度")
  print2darray(arr_180d,3,3)

  arr_270d = rotate_90d(arr_180d)
  print("顺时针旋转270度")
  print2darray(arr_270d,3,3)

程序运行效果

1 0 1
1 0 1
0 0 0
顺时针旋转90度
0 1 1
0 0 0
0 1 1
顺时针旋转180度
0 0 0
1 0 1
1 0 1
顺时针旋转270度
1 1 0
0 0 0
1 1 0

如需转载,请注明出处;本文地址:https://www.perfcode.com/p/python-rotates-the-2darray-90degress.html