C语言交换两个变量


在C语言中交换两个变量,需要创建一个临时变量来存储其中的一个值;例如交换ab两个值时,需创建一个临时变量保存a的值,再将b值赋予a,最后将临时变量的值赋予b,完成交换过程;

交换变量

C语言实现如下:

#include <stdio.h>

void swap(int* a, int* b) {
	int temp = *a;
	*a = *b;
	*b = temp;
}

int main(void) {
	
	int a = 10, b = 20;
	printf("a = %d,b = %d\n", a, b);
	swap(&a, &b);
	printf("交换后 a = %d,b = %d\n", a, b);

	return 0;
}

程序输出

a = 10,b = 20
交换后 a = 20,b = 10

如需转载,请注明出处;本文地址:https://www.perfcode.com/p/c-program-to-swap-variables.html