Golang Gin及其依赖库完整下载,所有库如下:

github.com/gin-contrib/sse

github.com/gin-gonic/gin

github.com/golang/protobuf

github.com/go-playground/locales

github.com/go-playground/universal-translator

github.com/go-playground/validator

github.com/leodido/go-urn

github.com/mattn/go-isatty

github.com/ugorji/go

golang.org/x/sys

gopkg.in/yaml.v2

安装说明

  • 确保golang版本在1.11以上
  • 使用 go env命令查看$GOPATH路径
  • 将下载好的3个文件夹放入src目录,如果没有则自己创建

下载地址

百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1eudqEvTgSKZesBCC3EeXeA

提取码:jzj3